flaga polski flaga wielkiej brytanii flaga niemiec

BUJAK KRZYSZTOF ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DRUKARNIA "MULTICOLOR"

z siedzibą Widna Góra ul. Roźwieniecka 111, 37-500 Jarosław
informuje, iż zawarta została umowa nr POPW.01.03.01-18-0036/20 na realizację projektu pn. “ Rozwój i wzrost konkurencyjności Drukarni MULTICOLOR poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej etykiety produktowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Opis projektu:
Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali krajowej produktu w postaci wielowarstwowej etykiety produktowej, wykonanej z jednolitego materiału jakim jest polietylen HDPE. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału innowacyjnego Drukarni MULTICOLOR poprzez wdrożenie na rynek opracowanego w ramach prac B+R innowacyjnego w skali krajowej produktu, w postaci etykiety wielowarstwowej z polietylenu HDPE.


Planowane efekty:
Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu poprzez uruchomienie produkcji i sprzedaży na rynku krajowym i europejskim. W rezultacie projekt wpłynie na rozwój i wzrost konkurencyjności Drukarni MULTICOLOR, ale również zintensyfikuje współpracę pomiędzy Wnioskodawcą a innymi podmiotami ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego- Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Poligrafii Kraków, a także zwiększy jego potencjał rynkowy.


Wartość projektu: 19 803 000,00 PLN
Wkładu funduszy europejskich: 11 270 000,00 PLN


Projekty

PROJEKT : Wdrożenie strategii wzorniczej w Drukarni MULTICOLOR

Drukarnia MULTICOLOR realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej w Drukarni MULTICOLOR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje II etap


Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0002/19-00 z dnia 17.07.2019.


Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału rozwojowego Drukarni MULTICOLOR poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem oraz wdrożenie do działalności firmy wzornictwa w postaci wybranych rekomendacji wzorniczych opracowanej w I etapie Działania. 1.4. PO PW strategii, których rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii produktów pn. etykiety booklet „48h”, oraz wdrożenie w firmie innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.


Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:


  1. Rozwój nowoczesnej oferty produktowej dostosowanej do potrzeb rynkowych, zwiększenie udziału w rynku Drukarni MULTICOLOR jako producenta i dostawcy bookletów, co umocni pozycję firmy na rynku oraz zwiększy potencjał rozwojowy firmy,
  2. Uzyskanie rynkowej przewagi konkurencyjnej produktów serii „48h” zaoferowanych przez firmę dzięki unikalnemu wzornictwu i innowacyjnym funkcjom użytkowym,
  3. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez nabyte technologie i umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy,
  4. Wzmocnienie rozpoznawalności firmy na rynku krajowym i europ. poprzez nowoczesną identyfikację wizualną firmy oraz podejmowane działania promocyjnomarketingowe.
  5. Uzyskanie dodatkowych zysków z tyt. wypracowanych przychodów z nowych produktów

Wartość projektu: 4 509 058,96 zł


Dofinansowanie z UE: 2 999 600,00 zZałożenia projektu


unia

PROJEKT: Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych

„Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych”, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0397/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0397/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Planowany efekt:w wyniku realizacji projektu firma wdroży nowy produkt w postaci etykiet booklet


Wartość projektu:11.647.395,36 zł


Dofinansowanie z UE:6.490.249,99złunia

Przetargi

PRZETARG NA AUDYT WZORNICZY

Firma Zakład Wielobranżowy Drukarnia „Mulicolor” Bujak Krzysztof z siedzibą w Jarosławiu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy Zakład Wielobranżowy Bujak czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.


Do pobrania
zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami Informacja o wyborze wykonawcy

PRZETARG NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA

Zakup licencji oprogramowania w ramach Zadania 6 na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych” - 24.10.2017


Do pobrania
Rozeznanie rynku Opis przedmiotu Umowa Formularz oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych w postaci „Budowy hali produkcyjnej dla nowego zakładu” w ramach projektu pt: „Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych”, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0397/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.